Snøhetta

Musea på Sunnmøre: Visual Identity & Website redesign

6/2/2021, 6:50:08 AM

Tusen takk for forespørselen og for muligheten til å presentere Snøhetta som potensiell partner i oppdraget om å definere et ny helhetlig design for Up Norway sin nettside. Vi ser med engasjement og respekt på oppdraget, vel vitende om dets viktighet for deres virksomhet og fremtiden til bærekraftig turisme i Norge.

I dette dokumentet finner dere vår foreslåtte prosess og tilnærming til oppgaven. I tillegg viser vi noen relevante prosjekter som på ulikt vis reflekterer den interdisiplinære innstillingen vår, og evne til å løse oppgaven.

Vi håper å få mulighet til å lande en god og omforent plan for arbeidet sammen med dere. Ikke nøl med å ta kontakt hvis vi kan oppklare noe rundt tilbudet.

Med vennlig hilsen

Picture of the author

Sanda Zahirovic

Strategic Advisor

Budsjett

Prisene i skjemaet under er estimater og basert på vår tolkning av oppgaven og erfaring med lignende oppdrag. I planleggingsfasen gjennomfører vi et oppstartsmøte og sikrer felles forståelse av det konkrete omfanget av de forskjellige leveransene. Denne forståelsen danner så grunnlag for utarbeidelse av endelig budsjett og kontrakt.
Vi har mulighet for øyeblikkelig oppstart og estimerer en designleveranse innen 3-4 måneder, avhengig av omfang og avsjekk/godkjennings prosesser internt hos dere.

Revised Budget
Planlegging
 • Prosjektplan med fremdrift og milepæler for byråarbeidet, samt forslag til møtepunkter mellom UP Norway og Snøhetta
 • Detaljert beskrivelse av prosjektomfanget og leveranseramme
 • Godkjent budsjett
 • Kontrakt
20,000 USD
Konseptutvikling
 • Konsept workshop med Snøhetta og UP Norwayprosjektgruppe og evt. inviterte interessenter. Max 15 deltakere fra dere.
 • Digital strategi workshop;
 • Mål, publikum og oppgaver
 • Audit for Up Tur(definere moduler)
 • Konseptutvikling
 • Konseptpresentasjon
 • Detaljert scope
80,000 USD
Digital prototyping
 • Overordnet design:struktur, layout og navigasjon
 • Designsystem — visuelle elementer:
 • Logo(justering av eksiterende logo + evt nye forslag)
 • Typografi
 • Farger
 • Ikoner
 • Utvelgelse av eksisterende foto
 • Skreddersydde moduler og funksjoner tilpasset UP Norway
 • 3 iterative prototyper
 • Én runde medvidereutvikling og forbedringer per prototype
 • Én runde med brukertesting(5 personer i målgruppen)
280,000 USD
Utvikling
 • Oppfølging av utvikler/e for Up Norway og UpTur.
 • Justeringer/tilpassninger av design etter innholdet er på plass
148,158 USD
Designsystem UpTur

Designsystemet utvides for å omfatte moduler spesifikt for Up Tur som avdekkes under audit. Design av moduler utover avtalt scope i koseptutviklingsfasen(se over) vil komme i tillegg.

100,000 USD
Project Management Fee
10%
NAN USD
Total
NAN USD
Planlegging
1-2 uker

I denne fasen skreddersyr vi prosessen og sikrer møtepunkter mellom prosjektgruppa og Snøhetta. Vi konkretiserer i fellesskap hvilke leveranser dere har behov for. Foreslåtte leveranser i dette dokumentet er basert på deres spesifikasjon og vår tidligere erfaring fra tilsvarende oppdrag.


Fremdriftsplanen kan med fordel til en viss grad være fleksibel, men visse milepæler må vi avtale innen utgangen av planleggingsfasen for å imøtekomme endelig leveringsfrist. Snøhetta vil tildele ressurser i henhold til prosjektplanen og forplikter seg til å levere i tide og innenfor rammene av budsjettet.

Konseptutvikling & digital strategi
2-4 uker

Vi starter denne fasen med to aktiviteter, som har som mål å skape en rød tråd og en felles forståelse for prosjektets mål og ambisjoner.

Konseptworkshop
Digital strategiworkshop
Digital prototyping og designutvikling
5 uker

Nettstedet er et utstillingsvindu både for merkevaren og tilbudet som helhet. I denne fasen er oppgaven for vårt team av grafiske og digitale designere å oversette og videreutvikle det etablerte konseptet til en grafisk profil. Hvilket formspråk og farger, hvilken typografi, overganger og layoutprinsipper som svarer til det valgte konseptet.


Vi bruker Figma for og setter raskt i gang meg å utvikle 1. prototype for definere generelle design prinsipper for nettsiden. Vi tror på tett samarbeid og samskaping. I stedet for å fokusere vår felles tid og energi på store presentasjoner, foreslår vi en iterativ prosess hvor vi involverer dere og har hyppig kommunikasjon. Vår erfaring er at vi lærer mer ved å samarbeide tett, i tillegg til å raskt kunne lage løsninger for bruk og testing.


2.prototype bruker vi som grunnlag til første testing og læring. I 3. prototype gjør vi de nødvendige justeringene og gjør designet klart til overlevering til valgt utviklingspartner.

Utvikling
6-8 mnd

Teknisk samarbeidspartner går deretter i gang med implementering av designet, med fortløpende dialog og iterasjon mellom oss og utviklerne.Vi lager en plan for lansering av nettsidenmed overlevering til dere og introduksjon til publiseringssystem med teknisk samarbeidspartner.

 • Vi anbefaler at utviklingspartner er med fra dag 1, for å planlegge prosjektet, og være en teknisk kompetanse og sparringspartner underveis.
 • I budsjettet setter vi av tid slik at vi kan ha et tett sammarbeid med utviklingsparnter, og sørger for at vi har tid til å gjøre nødvendige designjusteringer også når alt innhold er på plass i CMS før lansering.
Innholdsproduskjon: Merkevarehistorie, språkprofil og fotostil
4-6 mnd

Konseptuviklingsfasen vil gi oss nødvendig innsikt for å skive ut en merkevare historie. Den bør være kort og konsis, og på en enkel måte favne hva som er essensen av deres virke. Den bør samtidig utformes i en språkprofil som reflekterer den samme essensen. Å utvikle merkevarehistorie og språkprofil er dermed fint å gjøre parallelt. Vår oppfatning er at språkprofil bør oppsummeres i enkle konkrete føringer, ikke detaljert og omfattende. Språkprofilen skal sette retning, vise muligheter – ikke hemme innholds- og tekstproduksjon.

Utviklingen av merkevarehistorie og språkprofil gjør vi overlappende underveis i konsept- og designutviklingen. Vår oppfatning er at samspillet og helheten er avgjørende. Vi hverken skriver eller designer i vakuum. Kommunikasjonsplan og budskapsplattform(se forøvrig pkt 7.) er en forlengelse av dette. Kommunikasjonen skal gjenspeile det samme konseptet og være i Up Norways språk- og visuelle drakt, men budskapene må tilpasses deres målgrupper og de flatene vi møter dem på.

Konseptfasen vil også veilede oss i utviklingen av en fotostil som samsvarer med de high-end og bærekrafts ambisjonene til Up Norway. Foto og video er et kraftig medium som raskt forklarer og setter følelser på det unike dere tilbyr. Norge er et et fotogenisk land, med det kommer også veldig mye generisk innhold av fjord og fjell. Vi har lang erfaring med å jobbe tett med både fotografer og filmskapere som kan bistå å fremstiller det Norge har å tilby gjennom Up Norways linse. Snøhetta vil bistå bed fotostil, art direction, valg av fotograf og bilde utvalg.

Designmanual (tilvalg)
4 uker

En manual for den grafiske profilen er viktig, men det må ikke bli en tvangstrøye. Gjort godt formidler det identitetens mange muligheter. Vår instilling er at både dengrafiske profilen og manualen av den bør holdes levende. Vår erfaring er at en digital designmanual er særlig nyttig når flere aktører(internt og eksternt) skal forvalte identiteten.Det sikrer smidig og oppdatert distribusjon av filer, malverk, retningslinjer og nedlastbare elementer.


Vi har utviklet et eget verktøy for dokumentasjonav grafiske profiler Løsningen er basert på lang erfaring med å lage identitetssystemer, og designet skreddersys den enkelte kunde.

I linkene under finner dere eksempler på tidligere digitale designmanualer vi har skapt.

Vy : https://vimeo.com/339122086

Grette : http://snohettaworks.no/grettemanual/

Kommunikasjonsplan og budskapsplattform (tilvalg)
3-4 uker

Gjennom tilliten vi får til hverandre gjennom prosessen, blir det naturlig å ha dialog rundt kommunikasjonsstrategier og utrulling av diversemerkevarebyggende tiltak,(annonser,plakater, brosjyrer, sosiale media tiltak etc). Her bistår vi gjerne som sparringspartner, men vår erfaring tilsier at en kommunikasjonsplan og budskapsplattform må være noe dere er delaktig i å utvikle og selv kjenner sterkt eierskap til. Vi har ikke inkludert denne i vårt tilbud da omfanget vil avhenge av deres ambisjoner, behov og involvering. Ved å adressere alle behov for å formidle merkevaren tidlig i prosessen, kan vi dra synergier i utviklingen av konsept, tone of voice, design og kommunikasjon.

Generelle betingelser

 • Alle ovenstående priser er eks. mva.
 • Tilbudet inkluderer 1 runde justering/korrektur per fase.
 • Forsert fremdrift eller endret leveranse vil kunne medføre økt fastpris eller overtidsfakturering.
 • Enhver designprosess innebærer en grad av usikkerhet. For å svare på endrede omstendigheter raskt og smidig, forbeholder vi oss retten til en budsjettmargin(tillegg) på + 10%. Større avvik vil bli varslet og avtales med kunden, før arbeidet utføres.
 • Oppfølging av produksjon er ikke inkludert i tilbudet. Eventuelle ekstraarbeider og produksjonsoppfølging faktureres pr time a NOK 1 350,-.
 • Trykking, programmering av maler, fotograf, illustrasjon, tekst, animasjoner, videoproduksjon, lisensiering av programvare og fonter er ikke inkludert i tilbudet.
 • Tilbudet inkluderer Adobe-maler. Malverk for MS Office er ikke inkludert. Snøhetta leverer budsjett etter forespørsel.
 • Innholdsproduksjon, språkvask og korrektur er ikke inkludert, og gjøres av oppdragsgiver. Dette gjelder også innhold på flere språk. Kunden er selv ansvarlig for å legge inn innhold på nettsiden. Snøhetta gir innføring i hvordan dette gjøres.
 • Vedlikehold og drift av nettsider er ikke inkludert i tilbudet. Oppdragsgiver inngår egen avtale med lokal leverandør dersom man føler det er behov for dette.
 • Hosting er ikke inkludert i tilbudet, men migrasjon av ferdig utviklet løsning til ny eller eksisterende url er inkludert.
 • Møter forutsettes gjennomført på Snøhettas hovedkontor i Oslo. Utgifter i forbindelse med reise som reisekost, reisetid, opphold og bevertning til reiser utenom Oslo, avtales med oppdragsgiver på forhånd, og dekkes etter Statens reisereg.
 • Tilbudet vil bli fakturert 50% ved prosjektoppstart, 30% midtveis i prosjektet, og 20% etter endt oppdrag med 14 dagers betalingsfrist.